Speelgoedwinkel De Uitkomst
Echt_Susteren

Tekst Grootte

Hoofd menu

· ...

Facebook

[center]
uitkomstonline.nl Webutation
[/center]

Disclaimer

Gebruik van deze website

Ondanks het feit dat UitkomstOnline zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan UitkomstOnline niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. UitkomstOnline kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan UitkomstOnline wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand en het gebruik van geboden informatie geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.


Intellectuele eigendomsrechten

UitkomstOnline, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot de website en hierop gepresenteerde content (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo�s m.u.v. logos waarvan rechthebbende partij eigenaar is). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UitkomstOnline, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, behalve voor het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik. Hyperlinks naar de homepage (formaat: http:// UitkomstOnline.nl/) zijn NIET toegestaan zonder voorafgaande toestemming van UitkomstOnline. Voor het plaatsen van links naar onderliggende pagina's, zogenoemde 'deeplinks', moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de eigenaar/webmaster van UitkomstOnline.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

UitkomstOnline aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website aan UitkomstOnline wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot bestuurders en medewerkers van UitkomstOnline.


Onderhoud en storingen

UitkomstOnline kan de website of onderdelen daarvan zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen. Meestal hangt dit samen met onderhoudswerkzaamheden op de minder druk bezochte uren. UitkomstOnline aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onbereikbaarheid van de website of een onderdeel daarvan.


Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.


Wijzigingen

UitkomstOnline behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze voorwaarden) te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn per wijzigingsdatum van kracht. Er kan een aankondiging van de wijziging(en) in de voorwaarden gedurende een beperkte tijd op de website gepubliceerd worden. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


© 2005-2013 Uitkomstonline.nl | Bovenste straat 66 6101 EL Echt| tel: 0475-470078 | KvK: 14063515 | Noord-Limburg